HMS-tjenester

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging. Lund BHT kan bistå med følgende:

Utarbeide handlingsplan og årsrapport

I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3, a), skal arbeidsgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer og årsrapporter som skal inngå i bedriftens HMS-system.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Ta initiativ til et årlig møte der vi sammen utarbeider en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
 • Alle aktiviteter blir loggført og brukes som utgangspunkt for årsrapport

Vernerunde / HMS-runde

Internkontrollforskriften setter krav til alle bedrifter om å gjennomføre systematisk kartlegging av HMS-forhold i virksomheten, samt utarbeide tilhørende handlingsplaner. Vernerunde (HMS-runde) er en kartleggingsmetode for å få et godt bilde av det som foregår i egen bedrift (risikokartlegging).

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Utarbeidelse av tilpassede sjekklister
 • Gjennomføring av vernerunde
 • Forslag til forbedringstiltak
 • Utarbeidelse av handlingsplaner for utbedring (dokumentasjon)

Deltagelse i utvalg

Bedriftshelsetjenesten skal være representert i bedriftens arbeidsmiljøutvalg (AMU), men har i henhold til Arbeidsmiljølovens § 7-1 (4) ikke stemmerett.

I henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1 (2) kan AMU opprette underutvalg som eksempelvis er knyttet til arbeid med attføring eller AKAN.

Vi kan hjelpe din bedrift med aktiv tilstedeværelse i eksempelvis følgende utvalg:

 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Attføringsutvalg
 • AKAN-utvalg

Etablering av HMS-system

Alle bedrifter må ha skriftlig dokumentasjon på at det utøves internkontroll (HMS-system).

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Finne HMS-kravene til din bransje, og utarbeide et tilpasset HMS-system for bedriften
 • Være faglig rådgiver og bistå bedriften i arbeidet med å utarbeide og implementere et HMS-system

Revidere og oppdatere eksisterende HMS-system

Arbeid med HMS-system er en kontinuerlig prosess.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Holde HMS-arbeidet levende og oppdatert i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Opplæring av ledere og informasjon til ansatte

Målrettede helseundersøkelser MHU

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser. Ved noen andre typer arbeid er arbeidsgiver pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakerne. Les mer på Arbeidstilsynets side.

Les mer om MHU


Flere tilbud finner du i vår kurskatalog!