Psykososialt - / organisatorisk arbeidsmiljø

Objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø er vanskelig å definere, men av betydning er gjerne:

 • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles.
 • Mulighet for selvstendighet og kontroll i arbeidet.
 • Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet.

Det er satt tydelige krav til det psykososiale arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-3.

Lund BHT kan bidra med følgende:


Trenger du noen å snakke med?

Har du behov for å snakke fortrolig med noen i bedriftshelsetjenesten? Ta kontakt enten pr telefon  46 95 46 46, eller direkte med bedriftens kontaktperson pr telefon eller e-post. Kontaktopplysninger finner du på siden om ansatte.


Kartlegging, rapportering og oppfølging

En rekke forhold kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne. Mennesker er ulike og det som en person opplever som en belastning kan en annen person oppleve som en utfordring. For å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø er det nødvendig å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet jevnlig.

 Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Kvantitativ arbeidsmiljøkartlegging digitalt (alternativt med kartleggingsskjema i papirform)
 • Kvalitativ arbeidsmiljøkartlegging (intervju)

Konflikthåndtering

Når det oppstår problemer for den enkelte medarbeider, eller i samspillet mellom medarbeidere, bør disse tas på alvor og forsøkes løst på lavest mulig kompetente nivå. Problemer som man ikke kan løse selv, skal tas opp med nærmeste overordnede.

Leder har ansvar for å forebygge og gjøre noe med problemer i arbeidsmiljøet. I noen tilfeller kan det være ønskelig med ekstern bistand. 

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Utarbeidelse av rutine for konflikthåndtering
 • Faglig råd/veiledning
 • Megling

Forebygging og oppfølging av mobbing og trakassering

Enkelte arbeidstakere som utsettes for mobbing opplever sine arbeidsforhold som så vanskelige at de ”frivillig” forlater arbeidsplassen, gjennom omplassering eller ved å bytte arbeidsgiver. I andre tilfeller kan mobbingen føre til sykefravær og i neste omgang uføretrygd, altså at den som blir mobbet ikke lenger tar del i arbeidslivet. Et fokus på forebyggende arbeid er viktig. 

Vi kan hjelpe din bedrift med:

 • Utarbeidelse av rutine for forebygging, rapportering og oppfølging av mobbing og trakassering
 • Faktaundersøkelse

Stressmestring

De fleste tåler stress godt, men dersom vi er utsatt for mye stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Likevel er det bra at vi har evnen til å bli stresset. Kroppen forbereder seg da på det ekstra arbeidet en utfordrende situasjon krever, og vi blir i stand til å yte litt mer når det trengs. Vi skjerper oss når vi blir stresset! Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid kan bli en belastning.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

Oppfølging etter akutte kriser

Når det skjer en brå, dramatisk eller kritisk hendelse i livet, kaller vi det en krise. Det kan være en katastrofe, ulykke, uventet dødsfall eller andre ting. Når en slik krise oppstår, kan det oppleves som en trussel mot en persons fysiske eller psykiske liv og helse. 

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

 • Defusing

Defusing er et begrep vi bruker for å beskrive en uformell samling av de som var direkte involvert i hendelsen – umiddelbart etter at den mest hektiske fasen er over. Formålet er at alle, uten referat, skal få delt sine følelser og opplevelser omkring det som skjedde. En emosjonell utlufting ganske enkelt.

 • Debriefing

Debriefing er et begrep vi bruker for å beskrive en formell samtale om et hendelsesforløp. Samtalen foregår i grupper, og finner sted 0–2 dager etter at en dramatisk hendelse er over. Debriefing har til hensikt å skape et følelsesmessig klima som tillater at hendelsen bearbeides fornuftsmessig og følelsesmessig. Målet er å forebygge en utvikling av negative, psykiske senfølger som f.eks. posttraumatisk stresslidelse.

 

Veiledning/samtalepartner

Dette handler om å hjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. Vi kan hjelpe din bedrift med:

 • Individuell veiledning
 • Gruppeveiledning

Veiledningen kan være knyttet til både private og arbeidsrelaterte problemstillinger. Vårt fokus er «24 timers mennesket». Opplever vi vanskeligheter privat, vil dette påvirke jobben, og motsatt. Skal vi lykkes med gode løsninger er det viktig å ta hensyn til begge deler.


Ta også en titt i kurskatalogen!