Sykefraværsoppfølging og forebygging

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomhetene. Årsaker til sykefravær er svært sammensatt. Det finnes en rekke eksempler på at tiltak for å redusere sykefravær gir svært gode resultater. Et fellestrekk for mange av de vellykkede prosjektene er at en bruker flere ulike innfallsvinkler. Tiltakene må tilpasses bedriftens kultur, belastningsforhold og sykefraværsnivå. Tiltak kan være rettet direkte mot fravær som fraværsoppfølging, tilpasning av arbeid ved fravær, tidlig og effektiv behandling, bedre trivsel mv.

Lund BHT kan bidra med følgende:

Systemnivå

Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) punkt f) setter krav til at alle virksomheter skal ha rutiner for oppfølging av sykemeldte.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

  • Utarbeide og revidere rutine for forebygging og oppfølging av sykemeldte i henhold til lovmessige krav i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.
  • Skolering av ledere og informasjon til ansatte

 

Individnivå

Arbeidsmiljøloven § 4-6 setter krav til oppfølging og vurdering av tilretteleggingsmuligheter for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Vi kan hjelpe din bedrift med følgende:

  • Sikre at leder får støtte til dokumentasjon i sykefraværssaker
  • Gi råd til ledere og ansatte med utarbeidelse av oppfølgingsplaner
  • Deltagelse i dialogmøter
  • Bistand i forbindelse med refusjonssøknad fra NAV
Ta også en titt i kurskatalogen!